logo
Cangzhou Phoenix Breeding Equipment Co., Ltd.
Sản Phẩm chính: Gà núm vú uống rượu, Gia Cầm uống hệ thống, Gà hệ thống cho ăn, Gia Cầm Thiết bị nông nghiệp, Gà vận chuyển lồng